2018/01/19

SQL GROUP BY KULLANIMI

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

--notlar count=saymak sum=toplam average=ortalama
   
   
   --GROUP BY KULLANIMI
--Group by : Tablo içindeki verileri gruplamayı saglar.

--Hangi kategoriden kaç tane ürün vardır. 
--not: Soruda hangi kelimesi geçiyorsa orada group by vardır.
--not: Hangi kolunu group by ladıysak o kolonu yazdırmamız lazım
select kategoriId , count(*) from Urunler group by KategoriID

--stokta hangi kategoriden kaç dolarlık ürün vardır.
select KategoriID,SUM(Fiyat*Stok) 'toplam tutar' from Urunler group by KategoriID
--hangi kategoriden stokta kaç adet ürün vardır.
select KategoriID ,SUM(STOK) 'TOPLAM STOK ADEDİ' from Urunler group by KategoriID
--Hangi tedarikçiden kaç adet ürün tedarik edilmiştir.
select TedarikciID ,count(TedarikciID) FROM Urunler group by TedarikciID
--hangi tedarikçiden stokta toplamda kaç dolarlık ürün vardır.
select TedarikciID , sum(Stok*fiyat) from Urunler group by TedarikciID
--hangi personel hangi müşteriye kaç adet satış yapmıştır (satıslar tablosu)
select PersonelID,MusteriID,count(*) from Satislar group by PersonelID,MusteriID
--Hangi müşteri hangi nakliyeciden kaç adet siparişte bulunmuştur
--(nakliyeci=shipvia kolonudur)
select MusteriID,ShipVia,count(*) from Satislar group by MusteriID,ShipVia
--Hangi üründen toplamda kaç dolarlıksatış yapılmıştır ve büyükten küçüge
--sıralayınız(satısdetay)
select UrunID , sum(Fiyat*adet*(1-Indirim)) 'satış miktarı' 
from SatisDetay group by UrunID order by [satış miktarı] desc

SQL AGGREGATE FONKSİYONLARI

--AGGREGATE FUNCTION
--aggregate=toplam,bütün anlamına gelir. 5 tane alt başlıgımız vardir.
--aggregate functionlar select ile from arasına yazılırlar
--1-) Count()-->satır adedini veren fonksiyondur. count=saymak 

--Kaç adet kategori vardır.
select COUNT (*) from Kategoriler
--kategoriler tablosunda kaç adet " Tanimi " satırı vardır.
select count(Tanimi) from kategoriler -- 11 degilde 9 geldi çünkü Tanimi'de 2 hücre 
null oldugu için


--2-)Sum toplam işlemi yapmamızı saglayan fonksiyondur. sum=toplam
--Stokta kaç adet ürün bulunmaktadır.
select SUM(Stok) from Urunler
--stokta bulunan ürünlerin toplam fiyatını bulunuz
select SUM (Fiyat) from Urunler--burada sadece fiyatları toplar getirir.
--Cevap bu degildir.
select sum(Fiyat*Stok) from Urunler -- dogrusu budur


--3-)AVG ortalama almaya yarayan fonksiyondur. average=ortalama
--stogumuz da toplam kaç adet ürün vardır 
select AVG(stok) from Urunler
--stogumuzda ortalama fiyat olarak ne kadarlık ürün vardır
select AVG(fiyat*stok) from Urunler

--4-)MAX fonksiyonu--> belirtilen kolon içinden degeri max olandegeri getirir.
--stogu en yüksek olan ürünü getiriniz.
select max(stok) from Urunler

--5-)MIN fonksiyonu --> belirtilen kolon içinde degeri en az olan degeri getirir.
--Fiyatı en az olan ürünün fiyatını gösteriniz 
select MIN(Fiyat) 'EN DÜŞÜK FİYAT' from Urunler -- BURADA KOLON ADINI DA TIRNAK
İÇİNDE BELİRTMİŞ OLDUK
--Toplam fiyat olarak ne kadarlık ürün satışı yapılmıştır
select sum(Fiyat*Adet*(1-Indirim)) from SatisDetay

2018/01/18

SQL WHERE , BEETWEN, LİKE, IN ,ORDER BY KULLANIMI

  Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerler sql ile ilgili 1.dersimizi yapacagız.
 Örneklerle ilerleyecegiz. Kullanıdıgım veritabanı MSSQL, kullandığım tablolar
 ise KUZEY YELİ veritabanına aittir. Kuzey yelini internetten indirip aynı
 örnekleri sizde uyğulayabilirsiniz. Kolay gelsin.

-- WHERE KOMUTU VE ALT BAŞLIKLARI
--WHERE İLE KULLANILAN BAZI BEETWEN, LİKE, IN

       --LIKE KOMUTU ÖRNEKLER
select * from Urunler where UrunID=5;
--Fiyatı 50den büyük olan ürünleri listele
select * from Urunler where Fiyat>50
select * from Urunler where KategoriID=6
--stogu 20 den küçük olan verileri listele
select * from Urunler where Stok<20
--adı Chang olan urunu getir
select * from Urunler where UrunAdi='Chai'
--ürün adının ilk harfi c ile başlasın sonu önemli degil
select * from Urunler where UrunAdi like 'a%' -- like komutu ile 
--ürün adının son harfi a gerisi önemli degil
select * from Urunler where UrunAdi like '%a'
--ürün adı a ile başlatyıp p ile bitsin
select * from Urunler where UrunAdi like 'a%up'

--ürün adı ya c ile veya a veya b ile başlayanları getirsin
--**ÖNEMLİ Burada _ kaç karakterden oluşacagını belirtiyor.
select * from Urunler where Urunadi like '[c,a,b]%' 

--ürün adının sondan 2. karakteri c olanları getir.
select * from Urunler where UrunAdi like '%c_'

--ürünün adında c harfi geçenleri listele
select * from Urunler WHERE UrunAdi like '%c%'
--ürün adında "sos" geçen ürünadlarını listeleyiniz.
select * from Urunler where UrunAdi like '%sos%'

--ürün adı s ile başlayıp e ile biten ürünleri listele
select * from Urunler where UrunAdi like 's%%e'
--ürün adının 2. harfi a veya e olanları listeleyiniz
select * from Urunler where UrunAdi like '_[a,e]%'
-- ürünün sondan 2. harfi t veya l olan ve k ile başlayan ürüleri listeleyin
select * from Urunler where UrunAdi like 'c%[_t,l]_'

       --IN KOMUTU ÖRNEKLER
--in= bir den fazla komutu aynı anda uygulamamızı saglayan komutur.
--in=içinde demektir
--UrunId si 5,7,9,11 olan ürünleri listeleyiniz.
select * from Urunler where UrunID in (5,7,9,11)
--Ürün adı chai ve chang olan ürünleri listeleyin
select * from Urunler where UrunAdi in ('chang','chai')
        --BETWEEN KOMUTU ÖRNEKLER
--Between arasında demektir.
--urunıd si 5 ile 11 arasındaki ürünleri listeleyiniz.
select * from Urunler where UrunID between 5 and 11 
--Fiyatı 25 ile 75 arasında olankayıtları getiriniz.
select * from Urunler where Fiyat between 25 and 75 

    --SQL DE TOP KOMUTU
--Urunler tablosonda ilk 15 kaydı listeleyiniz.
select top 15 * from Urunler
--urunler tablosunda ilk 3 kaydı listeleyiniz.
select top 3 * from Urunler
--ürün adı c ile başlayıp sondan 2. harfi n veya a olan ve
-- fiyatı 25 ile 75 arasında olan ilk 3 ürünü getiriniz.
select top 2*from Urunler where UrunAdi like 'c%[n,a]_' and Fiyat between 25 and 75


     --SQL DE ORDER BY KOMUTU
--order by komutu sıralama yapmak için kullanıır
--order=sipariş by=tarafından demektir

--Ürünleri, fiyatları çoktan aza dogru sıralayan listeyi oluşturunuz.
--descending=Azalan ascending=yükselen, artan demektir
select * from Urunler order by Fiyat DESC 
--Dikkat edilirse where kullanılmadı.Çünkü bir kısıtlama söz konusu degil.
--BEETWEN, LİKE, IN Komutlarından herhangi birini kullanmış olsaydık kesinlikle
 where de olacaktı

--kategori ıd si 5 olmayan ve ürün adının 2. harfi i olan ürünleri stoguna göre 
tersten sırala 
select * from Urunler where UrunAdi like '_[i]%' and KategoriID!=5 order BY Stok DESC

2017/12/27

İNSAN KELİMESİNİN KÖKENİ


    İnsan kelimesi kendinden türedigi ve kök olarak ise iki kelimeden bahsediliyor. Bunlardan birincisi  "üns " dür. Üns kelimesinin anlamı ise ünsiyet (arkadaşlık) , yakınlık demektir. İkincisi ise "nesy"dir. Nesy, unutmak filinden geldigi söylenir. Buradan insanın unutkan bir varlık oldugu da belirtiliyor. Kur’an’da insandan (Hz Adem) söz edilirken, “Andolsun, önceden Adem’e ahid verdik de unuttu ve onu azim sahibi bulmadık.” (20/Tâhâ, 115) buyrulur.(ahid=emir,görev)

 Sonuc olarak insan =unutkan ve arkadaşcanlısı(huzuru bulmak istiyen) diye iki temele dayandıra bilir miyiz????